Organisatie Diaconaat Organisatie Diaconaat

De diaconie kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Dit laatste is het College van Diakenen.

De Protestantse Gemeente kent vier wijkgemeenten.
Elke wijkgemeente kent zijn eigen wijkdiaconie die naar de centrale diaconie twee diakenen afvaardigt. Deze diaken heeft stemrecht.

Het college van diakenen heeft tot taak:

  • zorgen voor de uitvoering van het diaconale werk;
  • het besturen van de diaconie van de centrale gemeente;
  • het opstellen van de centrale begroting en jaarrekening, waarin de begrotingen en jaarrekeningen van de wijkdiaconieën zijn opgenomen;
  • het voeren van de financiële administratie.

Het dagelijks bestuur van de diaconie, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester/administrerend diaken en enkele algemene leden. De diaconie beschikt over een administrateur, die de boekhouding verzorgt. 

Het dagelijks bestuur (DB) is belast met:

  • voorbereiding van besluiten van het college van diakenen;
  • uitvoering van de  besluiten van het college van diakenen;
  • behandeling van zaken die door het college van diakenen aan het moderamen zijn overgedragen. 

Wijkdiaconieën
De vier wijkdiaconieën beschikken gezamenlijk over zo’n 35 wijkdiakenen en 25 diaconale medewerkers.
Deze laatsten zijn niet kerkelijk in het diakenambt bevestigd. Wel nemen zij een bepaalde diaconale taak voor hun rekening.

Er zijn diakenen die zich bezig houden met één bepaald facet van het diaconale werk, bv. de financiële hulpverlening. Zij worden ook wel ‘vakdiakenen’ genoemd. Anderen zijn algemeen inzetbaar.

Hoewel de taken die de wijkdiaconieën vervullen, grotendeels overeenkomen, worden er per wijkdiaconie ook verschillende accenten gelegd.

Wat in alle wijkgemeenten aan de orde is, is de organisatie van ouderen- en ziekenbezoek, de organisatie van een ouderensoos, steun bij rouwverwerking (soms in groepsverband), financiële en materiële hulpverlening, zending en werelddiaconaat en de bijdrage van de diakenen in de zondagse eredienst, in de vorm van de diaconale collecte, van voorbeden en de bediening van het Heilig Avondmaal.

Hoewel het meeste uitvoerend werk door de diakenen en diaconale medewerkers gebeurt, is het diaconaat op zich een taak voor alle gemeenteleden. De diakenen zullen moeten stimuleren dat iedereen in de gemeente het tot zijn taak gaat zien om in de kerk en in de samenleving om te zien naar de naaste. De diakenen bevorderen dit door voorlichting te geven en praktische handreikingen te doen, daarbij geholpen door de diaconaal consulent. Uiteindelijk doel is dat de hele gemeente een diaconale gemeente wordt.

De diaconie is vertegenwoordigd in de maandelijkse vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente d.m.v. de voorzitter. In deze vergadering worden de begroting en de jaarrekening van de diaconie, alsmede het jaarverslag van de diaconie ter goedkeuring voorgelegd. De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid, maar behoeft voor ingrijpende financiële verplichtingen de goedkeuring van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.

Drie keer per jaar vindt er een overleg plaats van de diaconieën van de verschillende protestantse kerkgenootschappen, de Parochiële Charitas Instelling en het Leger des Heils. 

Omdat het werk van de diaconie zeer omvangrijk is, is een deel van het werk toebedeeld aan enkele commissies. Dat zijn de commissie Maatschappelijk Werk, de commissie Vakantieweken, de commissie Gehandicaptenzorg en de ZWO/MOV-commissie.  Meer over het werk van die commissies leest u verderop.

Het diaconaal bureau
De diaconie van de protestantse gemeente beschikt over een diaconaal bureau. Dit is gevestigd aan de Schiedamseweg 95. Hier werken een administratieve kracht: Marjan van Voorden en een diaconaal consulent: (vacature).
De kantooruren zijn van 9.00 – 12.00 uur op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Dan is de administratieve kracht aanwezig. De diaconaal consulent is op onregelmatige tijden aanwezig.

terug