ANBI ANBI

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI : Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Telefoonnummer : 010-434 68 55
RSIN/Fiscaal nummer : 002414016
Website adres : www.protestantsediaconievlaardingen.nl
E-mail : diaconie.prot.gem.vld@planet.nl
Adres : Schiedamseweg 95
Postcode : 3134 BD
Plaats : Vlaardingen
Postadres : Schiedamseweg 95
Postcode : 3134 BD
Plaats : Vlaardingen

 
De Protestantse gemeente te Vlaardingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt, (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
 
B. SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 
C.  DOELSTELLING / VISIE
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. BELEIDSPLAN
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Hier op onze website vindt u de beleidsvoornemens 2022-2026 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

E. BELONINGSBELEID
De beloning van diakonale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
HIER leest u het jaarverslag 2022.

G. FINANCIËLE VERANTWOORDING
Klik HIER voor de jaarrekening 2022 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.

H. ANBI RAPPORTAGEN/JAARREKENING(EN)
Klik HIER voor de ANBI rapportage 2022 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.

I. BEGROTING
Klik HIER voor de Begroting 2024 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF, (incl. toelichting).

terug